Corona

VKPS - Protocol COVID-19

Versie 1.0; 25 mei 2020

Dit protocol is opgesteld met als doel om ook in tijden van corona de veiligheid en gezondheid te waarborgen tijdens onze diverse vormen van studiebegeleiding en onderwijsondersteuning. De laatste richtlijn van het RIVM is altijd het uitgangspunt. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne, zowel in algemene zin als gericht op specifieke doelgroepen (leerlingen, ouders en VKPS-medewerkers). Het protocol kan naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk worden aangepast. Ook bij nieuwe ontwikkelingen of (overheids)maatregelen wordt de inhoud opnieuw bekeken en waar nodig geactualiseerd. Uitgangspunt van het protocol is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat onze intensieve begeleiding en persoonlijke aanpak mogelijk blijft.

ALGEMEEN

Communicatie en geldigheid

 1. De afspraken in dit protocol gelden voor al onze diensten en vormen van (studie)begeleiding en onderwijsondersteuning.
 2. Uitgangspunt is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat hun veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 3. De richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PO- en VO-raad zijn, voor zover van toepassing, leidend geweest voor het opstellen van dit protocol.
 4. VKPS communiceert met betrokkenen over de afspraken en maakt afspraken zichtbaar in de vestigingen.

Onderling contact

 1. Volwassenen en leerlingen bewaren zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 2. Volwassenen onderling bewaren altijd 1,5 meter afstand.
 3. Leerlingen onderling bewaren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 4. Indien aangegeven vaste looproutes binnen het gebouw volgen.
 5. Indien gebruik gemaakt dient te worden van trappen, heeft verkeer naar beneden voorrang. Verkeer naar boven wacht op 1,5 meter afstand van de trap.
 6. De beschikbare ruimtes in de vestigingen worden optimaal ingezet, zodat de passende afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en werknemers gecreëerd wordt.

Begeleiding

 1. Er wordt waar mogelijk en noodzakelijk gebruik gemaakt van tijdslots, shifts en vast aankomst- en vertrektijden.
 2. Bij binnenkomst is er duidelijk sturing door VKPS personeel: kort vragen naar gezondheid, toezicht op handen desinfecteren en toezicht op de kortste route naar de ruimte of werkplek waar de leerling is ingedeeld.
 3. Als er meerdere shifts op een dag plaatsvinden, dan is er voldoende tijd tussen het vertrek van de ene groep en de aankomst van de andere groep.

Hygiëne en bescherming

 1. VKPS draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. De hygiënevoorschriften worden hieronder uitgewerkt.
 2. Het gebruik van eigen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, is vanwege het gebrek aan controle op de juiste hygiënische toepassing niet verplicht
 3. Raak je gezicht zo min mogelijk aan, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruik weg en was je handen.
 4. Als er een corona-besmetting heeft plaatsgevonden, wordt er gehandeld volgens de geldende voorschriften en aanwijzingen van de GGD.
 5. In elke vestiging zijn tenminste oppervlaktesprays, desinfecterende handgel (tenminste 65% alcohol), zeeppompjes en papieren zakdoeken aanwezig.
 6. In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden dagelijks geleegd.
 7. Enkele personeelsleden worden op basis van een duidelijke schoonmaakinstructie verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van hygiënemaatregelen, zoals schoonmaken tussen shifts of begeleidingsmomenten.
 8. Om onnodig contact tegen te gaan serveren wij geen thee, limonade of koekjes. Wij verzoeken leerlingen zelf een flesje water mee te nemen.

Voor VKPS-medewerkers

 1. Blijf thuis bij verkoudheids- of griepklachten.
 2. Blijf thuis als jij zelf of een gezinslid of huisgenoot koorts heeft. Kom weer naar het werk als jij of je gezinslid of huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 3. Wanneer jij zelf of een gezinslid of huisgenoot in de risicogroep valt, kunnen we in overleg je werkzaamheden aanpassen. In uitzonderlijke situaties of op medisch advies kun je (deels) vrijgesteld worden van werk. Er wordt dan gekeken naar ander passend werk.
 4. Wanneer blijkt dat je tijdens het werk corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, deze worden vermoed of ziek wordt tijdens het werk, ga je direct naar huis.
 5. Schud geen handen.
 6. Was meerdere keren per dag je handen gedurende 20 seconden en/of maak gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel. Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer of wanneer je zelf inschat dat dit nodig is.
 7. Maak je werkplek en eventueel gebruikte apparaten regelmatig schoon met desinfecterende middelen. Toetsenborden, muizen en laptops neem je voor en na gebruik af met de overal beschikbare desinfecterende doekjes/spray. Houd je telefoon voor jezelf.
 8. Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen.
 9. Ventileer werk- en kantoorruimte waar mogelijk.
 10. Voor VKPS-medewerkers die op externe locaties (op een school, zorginstelling) werken, geldt dat het protocol van de betreffende instelling leidend is. Mocht er in een dergelijk protocol niet voorzien zijn in een specifieke maatregel die de VKPS-medewerker wel wenselijk acht, dan graag contact opnemen met je leidinggevende. We bekijken dan of er aanvullende eisen moeten worden gesteld aan de externe werklocatie.
 11. Voor VKPS-medewerkers die bij een leerling thuis werken, geldt dat de afspraken en maatregelen uit dit protocol redelijkerwijs ook worden nageleefd.

Voor leerlingen

 1. Sla de huiswerkbegeleiding/bijles over bij (een vermoeden van) een corona-infectie van jezelf of van een gezinslid. Je mag weer naar VKPS komen als jij of het gezinslid 24 uur klachtenvrij is. Afmelden bij de receptie door ouders. De coördinator maakt afspraken over tijdelijk onlinebegeleiding.
 2. Sla de huiswerkbegeleiding/bijles over bij verkoudheids- of griepklachten. Je mag weer naar VKPS komen als je 24 uur klachtenvrij bent.
 3. Wanneer tijdens de huiswerkbegeleiding blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten merkbaar zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders en/of ga je direct naar huis of word je opgehaald.
 4. We doen ons best om de huiswerkbegeleiding die je mist vanwege ziekte of verkoudheid op een later moment in te halen of te vervangen door online begeleiding.
 5. Kom niet tegelijk met anderen het pand of een ruimte binnen. Wacht op 1,5m afstand van elkaar.
 6. Volg altijd de aangegeven looproutes in onze panden en de aanwijzingen van onze medewerkers.
 7. Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen. Raak alleen materialen aan waar nodig.
 8. Desinfecteer bij binnenkomst je handen met handgel.
 9. Je wordt zoveel mogelijk ingedeeld op een vast tijdstip of in een tijdblok, kom in dit tijdblok zodat onnodig wachten en contact met anderen wordt voorkomen. Kom maximaal 5 minuten voor aanvang tot maximaal 5 minuten na aanvang van het tijdslot of tijdstip.
 10. We verzoeken leerlingen zoveel mogelijk thuis al naar het toilet te gaan ten einde toiletbezoek op onze locaties tot een minimum te beperken. Als dat toch nodig is, gaat er één leerling tegelijkertijd naar het toilet, zodat er geen wachtrij ontstaat.
 11. Was je handen na ieder toiletbezoek, hoest/nies in je elleboog, neem papieren zakdoekjes mee en gooi die na gebruik weg, was je handen weer.
 12. Je kunt zelf eten en drinken meenemen volgens de standaard richtlijnen van VKPS (geen chips, energydranken, etc.). Om onnodig contact tegen te gaan serveren wij geen thee, limonade of koekjes.
 13. Houd je telefoon en tas voor jezelf en zoveel mogelijk op je werkplek.
 14. Blijf tijdens de begeleiding op je plaats zitten. Pas na overleg met een medewerker mag je je plek verlaten. Dit geldt ook voor het einde van de begeleiding.
 15. Verlaat het pand volgens de aangegeven looproute en houd gepaste afstand tot je voorganger.

Voor ouders

 1. Kinderen die gebracht worden, kunnen buiten bij de voordeur worden afgezet en opgehaald.
 2. Voor bijvoorbeeld intake- of adviesgesprekken vragen wij u op het afgesproken tijdstip te komen en uw komst te melden bij de receptioniste, wij halen u op en nemen u mee naar de juiste plek.
 3. Voor iedere afspraak geldt dat er 3 personen aanwezig mogen zijn waarvan 1 VKPS-medewerker.
 4. Voor overleg of advies vragen wij u zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail contact te zoeken. Als u of wij wel een persoonlijk gesprek wenselijk vinden, dan kan dat op afspraak.

Voor opdrachtgevers

 1. Wij stemmen graag ons protocol en werkwijze af met dat van onze opdrachtgevers. Het is van groot belang dat leerlingen, ouders en professionals veilig en verantwoord kunnen samenwerken.
 2. In sommige situaties of in het begeleiden van specifieke (zorg)leerlingen is in aanvulling op dit protocol maatwerk nodig. Samen met de betrokken opdrachtgever formuleren we dan aanvullende maatregelen.

pdf
Download hier bovenstaand Protocol COVID-19 in pdf-format

blok

 

 

facebookbutton   logo linkedin

 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer
0485-520054

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support |  i.s.m. Tetranet Webdesign Boxmeer